ชื่อ - สกุล :นางสุภาพ กุลชาติ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มรายวิชาการงานอาชีพ และวิชาภาษาไทย
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ