ชื่อ - สกุล :นายร่วมชาติ ชัยนา
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานแผนและพัฒนา