ชื่อ - สกุล :นายสุรเชษฐ์ นิตย์วัน
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ พธ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี