ชื่อ - สกุล :นางกุลฑลี นิลโสม
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 วุฒิ วท.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ และวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :ต.ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี