ชื่อ - สกุล :นางนุชริ เหลื่อมศรี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานบุคคล
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ที่อยู่ :ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริม