ชื่อ - สกุล :นางบุษกร สุวรดี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3 วุฒิ ศศ.บ.
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา