ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 รหัสวิชา  อ31102           กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                             เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน1.5 หน่วยกิต

 

ปฏิบัติตามคำแนะนำคำชี้แจงคำอธิบายที่ฟังและอ่านอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านอธิบายและเขียนประโยคและข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียนรูปแบบต่างๆจับใจความสำคัญวิเคราะห์ความสรุปความตีความและแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเลือกใช้ภาษาน้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอธิบายความคิดความเชื่อและที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษาเข้าร่วมแนะนำและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคข้อความสำนวนคำพังเพยสุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยค้นคว้าสืบค้นบันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนและใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจเห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม