ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา