เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เรื่อง การสารสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

data

com ศึกษา วิเคราะห์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ส่วนประกอบของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ การแทนข้อมูล การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักในการแก้ปัญหา การสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการนำเสนอข้อมูล
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบเสาะหาความรู้เดิม การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลใหม่ นำมาอภิปรายสรุป ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ทันสมัย และใช้ได้ตลอดไป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
ie
       โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ( Web Browser) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลในเว็บเพจ เขียนด้วยภาษา HTML ทำหน้าที่ในการแสดงผลของข้อมูลเอกสาร เนื่องจากคุณสมบัติของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์สามารถที่จะอ่านข้อมูลที่ เป็นภาพ 2 มิติ 3 มิติ แสดงภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลเสียงและวีดีโอได้ สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลของเว็บไซต์ การแสดงผลข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น


การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
hot
E-mail Address
เรื่องของจดหมายอิเลคทรอนิกส์ หลาย ๆ ท่านอาจคุ้นเคยกับการใช้ Email มาบ้างแล้ว แต่หลายท่านก็คงยังไม่เคยใชั ดังนั้นเราลองมาศึกษาพร้อม ๆกับดูซิว่า Emai มีกี่แบบและมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้าง

การใช้โปรแกรม Google ในการสืบค้นข้อมูล 
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

//